Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 3Sigma.

 

De ontwerpen op deze website:

- zijn verkregen door licenties OF

- zijn opgestuurd door klanten OF

- zijn door Deco-stickers.nl ontworpen OF

- hebben geen Copyright

 

Mocht iemand menen copyright te hebben op 1 of meer afbeeldingen kan deze zich middels e-mail richten tot Deco-stickers.nl. De betreffende afbeelding wordt dan verwijderd of blijft indien toegestaan op onze website staan met bronvermelding, uitgever, maker of dergelijke.

 

Indien afbeeldingen door klanten zijn aangeleverd en Deco-stickers hebben gemachtigd om deze te plaatsen op de website, is ervan uitgegaan dat de betreffende afbeelding(en) eigendom zijn van de betreffende klant.